Thale Log Skage - Heart shaped box

Tekst: Kurt cobain - Melodi: Kurt Cobain