Sondre shaÐy fjeldstad - Robot

Koreografi: Popping, locking