Robin Nordli - I`m not the only one

Tekst: Sam smith - Melodi: Sam Smith