Pottitan fra Lækka - Shy

Tekst og melodi: Jai Waetford