Pink Pirates - Captain Jack Sparrow

Koreografi: Alle Tonje