Glory Bashizi - stay with me

Tekst: sam smith - Melodi: SamSmithWorldVEVO