Black&White - You mean everything to me

Tekst og melodi: Simen Obsa Eikeland