Bassel Shehab - Malkon bi ekhta

Tekst og melodi: Bassel Shehab