Aisyah & Janne - Diamond

Tekst og melodi: Rihannah