Aisha & Sandra - Gunerius, Amanda delara

Tekst og melodi: Karpe Diem