Aina Dyrud Wassvik - Long Gone

Tekst: Aina Dyrud wassvik - Melodi: Aina Dyrud Wassvik